Startsidan

Inga pengar till konsten

Läs hela artikeln från Konstnären  1 december, 2013

Konstnären december 2013

I slutet av september presenterade alliansen sin kulturbudgetproposition för 2014. Men den som väntat sig stora satsningar på bildkonstområdet får vänta ett tag till.

I de kultursatsningar för 2014 som presenterades av alliansregeringen i september lyser bild- och formom- rådet med sin frånvaro. Fokus ligger istället på litteratur och läsande, ombyggnation av Kungliga Operan och digitalisering av filmarvet. Catharina Henriksson, pressekreterare hos kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, förklarar resonemanget kring satsningarna.

– Bildkonstområdet var inte ett av de områden som lyftes fram särskilt i budgetpropositionen för 2014, men däremot har regeringen sedan den tillträdde gjort flera viktiga reformer inom området. MU-avtalet är en av de viktigaste konstnärspolitiska insatserna som gjorts under senare år. Avtalet har fungerat väl sedan 2009 men behöver förenklas och förtydligas för att bli än mer tillämpbart.

Henriksson förklarar att regeringen därför har gett Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla MU-avtalet med berörda bildkonstorganisationer. Målet är bland annat att öka användandet av avtalet bland statliga institutioner, och Henriksson menar att det är viktigt att avtalet även fungerar som en förebild för andra offentliga utställare än de stat- liga och privata. Hon betonar att KRO/KIF under 2012 och 2013 har fått medel från regeringen för att fortsätta informations- och utbildningsarbetet för att MU-avtalet ska få en så bred tillämpning som möjligt, och passar även på att lyfta den så kallade IV-ersättningen.

– Den individuella visningsersättningen är den kulturpolitiska satsning som i dag når flest bild- konstnärer. Den uppgår till drygt 35 miljoner kronor för 2012, en uppräkning med drygt 30 procent sedan 2008. Den visningsersättning som fördelas av Bildkonstnärsfonden samt Konstnärsnämndens övriga insatser är naturligtvis också grundläggande, liksom verksamheten vid Statens konstråd och även Moderna museet.

Tidigare i år släpptes KRO/KIF:s Bild- och formindikator för 2013. Den visar att andelen av statens totala utgifter för kultur som går till bild- och form- konsten under perioden 2000-2011 har fortsatt att minska något, samt att endast 3,14 procent (i genomsnitt) av regionernas kulturbudgetar läggs på bild och form, museiverksamheten undantagen. Trots brist på förslag i budgeten för 2014 menar Catharina Henriksson att denna fråga möts genom en successiv ökning av de kulturpolitiska satsningarna i stort.

– Den ekonomiska krisen har sedan 2008 påverkat hela den offentliga sektorn. Trots detta har de svenska kulturpolitiska satsningarna inte minskat, vilket är fallet i många andra europeiska länder. Tvärtom har kulturbudgeten ökat med 916 miljoner kronor sedan 2006. I budgetpropositionen för 2014 föreslås en ökning av kulturbudgeten med 124 miljoner i jämförelse med 2013.

Henriksson menar även att regeringen verkar för att kulturområdet ska samverka med andra politikområden. Hon säger att genom att kulturen blir betydelsefull för andra samhällsområden, stärks kulturens roll i samhället och den kan på så sätt komma fler människor till del. Detta, menar hon, bidrar till ökad tillväxt som i sin tur skapar fler arbetstillfällen för konstnärer.

Ett förslag i budgeten, som tagits emot positivt från KRO och KIFs ordförande, är att reglerna om undan- tag från skatt för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har ett allmännyttigt ändamål, ska reformeras. Syftet är att inkomstskattereglerna ska bli bättre anpassade till dagens samhälle och att den ideella sektorns arbete ska underlättas.

– De nya reglerna ska bland annat möjliggöra att stiftelser som främjar kultur, miljö och idrott ska kunna bli inskränkt skatteskyldiga, det vill säga bli skatteskyldiga endast för vissa inkomster. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Bild- och formområdet är inte specifikt utpekat, men kommer naturligtvis att kunna omfattas, säger Catharina Henriksson.

Avsaknaden av tydliga budgetförslag för bildkon- stområdet presenteras samtidigt som aktuella siffror visar att 64 procent av konstnärerna och konsthant- verkarna har en taxerad inkomst på under 13 300 kronor per månad. Hur regeringen har förhållit sig till detta i de satsningar som presenteras inför 2014 beskriver Henriksson så här:

– Förbättrade villkor för kulturskapare är en av kulturministerns prioriterade frågor och har inne- burit att vi höjt några av de viktigaste stöden till konstnärerna. Genom ett tydligt avtal kring medverkans- och utställningsersättningen blir det lättare för konstnärer att få ersättning när deras verk ställs ut eller då de på annat sätt medverkar i konstutställningar. Jag vill också framhålla att vi genom att hålla ordning i de offentliga finanserna och minskat skatterna för vanliga löntagare gjort det möjligt för fler att köpa konst och ägna sig åt kulturaktiviteter, avslutar Henriksson.

Sammantaget kan alltså konstateras att inga direkta tillskott för bildkonsten kommer till under nästa år. De positiva tendenser som syns är helt avhängiga tidigare satsningar, samt rena förhoppningar om att folk ska använda sina insparade skattepengar till att köpa konst, utan aktiva påtryckningar från statligt håll. Ska bli intressant att se hur de följer upp utfallet av den förhoppningen.

<

Böcker